Välkommen till Forum för Dataskydd.

Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida "best practices" på området. Vidare kommer Forumet att arrangera seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman. 

 

Nordic Privacy Arena 2017 - boka nu!

Årets stora dataskyddskonferens går av stapeln på Münchenbryggeriet i Stockholm 23-24 oktober. I år fokuserar vi på ny teknik – tänk artificiell intelligens, automatiserade beslut, predictive policing, smarta städer, uppkopplade prylar och nya säkerhetshot. 

Läs programmet och anmäl dig här

Ladda ner programmet (PDF)

 

Remissvar: Ny dataskyddslag, kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)

Forum för dataskydd är ett svenskt kompetensnätverk för personer som arbetar med dataskyddsfrågor. Föreningens syfte är att förtydliga och stärka personuppgiftsombudets/dataskyddsombudets roll i företag och organisationer samt att diskutera olika sakfrågor på dataskyddsområdet.   

Forumet vill härmed utnyttja möjligheten att lämna sina synpunkter på det rubricerade betänkandet, i de delar det har en stor inverkan på våra medlemmars arbetsroll. Det gäller främst frågan om sekretess/tystnadsplikt för dataskyddsombuden.

I 1 kap. 6 § första stycket i den föreslagna dataskyddslagen regleras tystnadsplikten för dataskyddsombud inom den privata sektorn. Den lyder: ”Den som utsetts till dataskyddsombud enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen får inte obehörigen röja det som han eller hon vid fullgörandet av sin uppgift har fått veta om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden.”

Även om Forumet har förståelse för utredningens resonemang gällande sekretess i den offentliga sektorn samt den tystnadsplikt som alltid råder för en anställd/uppdragstagare, anser vi att det skulle vara tydligare och enklare att generellt reglera dataskyddsombudets tystnadsplikt i dataskyddslagen för privat sektor och införa en likalydande bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det bör framgå tydligt att bestämmelsen inte bara avser enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, utan även personuppgiftsansvarigs och personuppgiftsbiträdens förhållanden. Vi tänker bland annat på säkerhetsåtgärder, incidenter, produkter/tjänster, avtal, utveckling av tjänster/IT-system och så vidare. Dataskyddsombudet måste ha möjlighet att få ta del av all tänkbar information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillräckligt kvalificerat sätt. För att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden inte ska behöva tveka att lämna all tänkbar och tillgänglig information till dataskyddsombudet bör tystnadsplikten tydligt omfatta alla uppgifter dataskyddsombudet erhåller inom ramen för sin roll som dataskyddsombud.

Stockholm den 31 augusti 2017

Fredrik Svärd

Generalsekreterare Forum för dataskydd 

GDPR för journalister - kostnadsfritt seminarium 26/9

Vi välkomnar yrkesverksamma journalister till ett kostnadsfritt seminarium om företags och andra organisationers hantering av personuppgifter och om den kommande dataskyddsförordningen. Antalet platser är begränsat, först till kvarn.


Vi tar upp:


- Vad är GDPR?

- Hur skiljer sig de kommande reglerna från dagens?

- Vad får företag och myndigheter göra och inte göra med persondata?

- Vad innebär regeländringarna för journalister och medieföretag?

- Fallgropar att undvika i rapporteringen

- "Åldersgränsen" för sociala medier - ett missförstånd?

- Närliggande regler: Datalagring, Privacy Shield, polisdirektivet, m.m.Tid: 26 september kl. 15:30- ca 17:30

Plats: Advokatfirman Carler, Kungsgatan 30, Stockholm

Ställ gärna frågor i förväg till info@dpforum.se eller via sociala medier. För intervjuer och allmänna kommentarer om dataskydd och integritet hänvisar vi till vår generalsekreterare.

__________________________________________________________________________________

Dataskyddsombudet i praktiken - En gedigen utbildning för dataskyddsombud 


2016 har varit ett fantastiskt år på många sätt. Den europeiska dataskyddsreformen materialiserade sig just som vi gick in i 2016 och året fortsatte med ett otroligt intensivt fokus och arbete i många organisationer för att förstå och säkerställa datahanteringen.

För Forum för Dataskydds del välkomnade vi många nya medlemmar och vi tog ett stort steg i vår egen historia genom att lansera den första internationella dataskyddskonferensen i Stockholm. Det gick lysande, vi fick fantastisk respons och det gav mersmak! Så, givetvis planerar vi för en ny konferens den 23-24 oktober 2017.

Nu kommer nästa nyhet! Vi inleder det nya året med att tillsammans med LegalWorks lansera en gedigen utbildning i fem moduler för dig som idag arbetar som personuppgiftsombud eller kommer att arbeta som dataskyddsombud enligt den nya dataskyddsförordningen. Är du nyfiken? Gå in och läs mer under fliken "Utbildning för dataskyddsombud" i menyn till vänster! Där kan du även anmäla dig till utbildningen.

Från styrelsens sida vill vi framföra ett varmt tack till alla våra medlemmar och andra som har engagerat sig i verksamheten under året, mött upp och diskuterat och som tillsammans med oss har fokuserat på integritets- och dataskyddsfrågor i Stockholm, i Göteborg och i Norden. Vi ser fram emot ett otroligt spännande 2017!

God Jul och Gott Nytt År!

Forum för Dataskydd

______________________________________